Wypadek ubezpieczeniowy

Zdarzenie losowe, którego wystąpienie powoduje szkody na osobie lub majątku w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, co skutkuje powstaniem podstawy do spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego lub wypłaty ubezpieczonemu odszkodowania przez ubezpieczyciela. Wypadki ubezpieczeniowe są przewidziane w umowie ubezpieczenia i wyszczególnione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, a także określone w przepisach prawa. W sytuacji, gdy szkody są następstwem jednego zdarzenia lub wynikają z tej samej przyczyny, uważane są za jeden wypadek, nawet jeśli jest więcej poszkodowanych, a moment wystąpienia wypadku jest określany na chwilę powstania pierwszej szkody.

Scroll to Top