Reprezentant ds. roszczeń

Osoba, która pełni rolę pośrednika między zagranicznym zakładem lub towarzystwem ubezpieczeń a poszkodowanym pochodzącym z innego kraju niż siedziba ubezpieczyciela. Reprezentant działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez zakład ubezpieczeń. Zajmuje się działaniami mającymi na celu ustalenie, kto jest odpowiedzialny za szkodę i w jakiej wysokości odszkodowanie jest należne poszkodowanemu. Każdy polski zakład ubezpieczeń powołuje reprezentantów ds. roszczeń działających w każdym kraju Unii Europejskiej – jest to obowiązek prawny. Dzięki tej praktyce likwidacja szkody i obsługa poszkodowanego przebiega identycznie bez względu na kraj pochodzenia sprawcy.

Scroll to Top