Regres ubezpieczeniowy

Uprawnienie ubezpieczyciela do roszczenia zwrotnego otrzymywanego od sprawcy, które dotyczyć może całości lub części wypłacanego odszkodowania. Po wypłacie odszkodowania lub świadczenia ubezpieczyciel ma prawo żądać zwrotu środków od sprawcy w niektórych sytuacjach, określonych prawnie, np. spowodowanie szkody komunikacyjnej przez nietrzeźwego lub będącego pod wpływem narkotyków kierowcy. Z chwilą wypłaty odszkodowania prawo przysługujące ubezpieczającemu w stosunku do osoby trzeciej będącej odpowiedzialnej za szkodę przechodzi na ubezpieczyciela. Wyróżnia się regres typowy, w którym sprawcą szkody jest osoba trzecia oraz nietypowe, kiedy sprawcą szkody jest ubezpieczający.

Scroll to Top