Reasekuracja

Termin oznaczający odstąpienie części lub całości ubezpieczanego ryzyka lub grupy ryzyk, razem z odpowiadającą im częścią składek, przez towarzystwo ubezpieczeniowe na rzecz innego podmiotu, także ubezpieczyciela. Przejmujący ryzyka zwany jest reasekuratorem. Otrzymuje on prawo do partycypacji w wypłacie potencjalnych świadczeń z tytułu umowy ubezpieczenia. Reasekuracja pozwala towarzystwu ubezpieczeniowemu łatwiej zarządzać ryzykiem i zapewnia możliwość wypłaty środków nawet w sytuacji konieczności spłacenia dużej liczby świadczeń naraz. Ubezpieczony zyskuje lepszą gwarancję wypłacalności odszkodowania z racji rozbicia obowiązku wypłaty na kilka firm.

Scroll to Top