Osoba uposażona

Osoba uprawniona do otrzymania świadczenia z tytułu danej polisy w razie zaistnienia określonego w umowie ubezpieczenia zdarzenia wykluczającego odbiór świadczenia przez ubezpieczonego – najczęściej jest to śmierć ubezpieczonego. Termin stosowany w polisach na życie. Osoba uposażona musi być imiennie oznaczona w umowie polisy jako osoba trzecia, na korzyść której zawarta jest polisa. W razie śmierci ubezpieczonego, czyli osoby podlegającej ochronie na mocy polisy, to uposażony otrzymuje odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń. Najczęściej na uposażonego wyznacza się członka rodziny lub bliskiego znajomego,, ale może to być dowolna osoba fizyczna lub kilka osób. Decyzję podejmuje ubezpieczony i może ją w każdej chwili zmienić.

Scroll to Top