Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU)

Przepisy prawne odnoszące się do danego ubezpieczenia lub wszystkich ubezpieczeń określonego rodzaju lub z konkretnego działu. Przedstawione w formie dokumentu zawierają przedmiot i zakres ubezpieczenia, prawa i obowiązki ubezpieczonego oraz ubezpieczyciela, zakres i czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela, w tym zakres terytorialny, sposób ustalania wysokości szkody, wysokości i zasady wypłaty odszkodowań lub świadczeń, wyłączenia odpowiedzialności, definicje pojęć ubezpieczeniowych i wszelkie inne informacje o ubezpieczeniu. OWU powinny być jasne i zrozumiałe dla ubezpieczonego, który potwierdza zapoznanie się z dokumentem. Zapisy w OWU muszą być zgodne z normami prawnymi, szczególnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej.

Scroll to Top