Odszkodowanie

Świadczenie pieniężne należne osobie poszkodowanej, która doświadczyła szkody poprzez naruszenie jej interesów lub prawnie chronionych dóbr. Odszkodowania dochodzi się od sprawcy szkody albo podmiotu odpowiedzialnego za naprawienie powstałej szkody bądź na mocy prawa bądź z tytułu umowy wiążącej sprawcę,  np. w sytuacji odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone przez osobę ubezpieczoną. Kwota i warunki wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń określone są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Odszkodowanie pełni funkcję kompensacyjną: ma wyrównać uszczerbek na majątku poszkodowanego powstały wskutek wystąpienia szkody, a jego wysokość jest adekwatna do rozmiaru szkody.

Scroll to Top