Finanse dla Ciebie i Twojej Firmy

Uproszczone procedury

Finansowanie nowych Firm

Szybka decyzja

OC samochodów osobowych i dostawczych

Każdy kierowca posiadający swój własny pojazd  zobowiązany jest do wykupienia  ubezpieczenia OC. Dotyczy to zarówno samochodów osobowych i dostawczych, jak i ciężarówek, autobusów, pojazdów rolniczych czy motocykli i motorowerów.  Korzyścią tego rozwiązania jest nie tylko zabezpieczenie kierowcy i jego majątku w przypadku wyrządzenia szkody na osobie trzeciej, ale też uniknięcie formalności związanych z windykacją należności, kiedy sam dozna szkody.

Dlaczego należy wykupić ubezpieczenie OC pojazdu i co grozi za jego brak?

Ubezpieczenie OC samochodu lub innego pojazdu jest obowiązkowe dla każdego kierowcy. Obowiązek ten wynika z zapisów Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni nie tylko samego kierowcę i jego środki finansowe przed konsekwencjami wyrządzenia szkód wobec osób trzecich lub ich mienia, ale też przewożonych pasażerów. Pokrywa zarówno koszty leczenia poszkodowanego, jak i naprawy samochodu, uszkodzonych budynków czy ogrodzenia. Obejmuje szkody powstałe podczas ruchu pojazdu, wsiadania i wysiadania, a także załadunku, rozładunku, zatrzymania i postoju. Konsekwencjami braku ważnej polisy są miedzy innymi wysoka kara pieniężna z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz roszczenie zwrotne w przypadku wyrządzenia szkody nieubezpieczonym pojazdem. Jeśli policja stwierdzi brak ważnej polisy OC pojazdu, ma prawo odholować pojazd na parking na koszt kierowcy i ukarać go mandatem. Następnie przekazuje sprawę do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który wymierzy karę pieniężną.

W jakich sytuacjach ubezpieczenie OC chroni sprawcę i poszkodowanego?

Ubezpieczyciel ubezpiecza odpowiedzialność cywilną posiadacza lub kierującego pojazdem w okresie trwania polisy, jeśli w tym czasie wyrządzi szkodę. Ochroną objęte są miedzy innymi takie zdarzenia jak :

 • utrata, zniszczenie i uszkodzenie mienia
 • szkody powstałe w wyniku ruchu pojazdu
 • szkody powstałe podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu
 • szkody związane z załadunkiem i rozładunkiem pojazdu
 • szkody związane z zatrzymaniem i postojem pojazdu
 • szkody które są następstwem uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia i śmierci

W jakich sytuacjach ubezpieczenie OC nie chroni ubezpieczonego

W niektórych okolicznościach skorzystanie ze świadczenia z tytułu ubezpieczenia OC może być niemożliwe. Do wyłączeń z odpowiedzialności zaliczają się poniższe zdarzenia:

 • awaria pojazdu
 • kradzież lub utrata pojazdu
 • uszkodzenie posiadanego pojazdu wyrządzone przez kierującego pojazdem
 • szkody w przewożonych usługowo ładunkach, przesyłkach i bagażu.
 • szkody polegające na utracie gotówki i innych przedmiotów wartościowych
 • szkody polegające na zanieczyszczeniu bądź skażeniu środowiska

Ponadto ubezpieczyciel może zażądać zwrotu wypłaconego odszkodowania w szczególnych przypadkach takich jak:

 • sprawca wyrządził szkodę umyślnie, był w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środków odurzających
 • kierujący wszedł w posiadanie pojazdu w wyniku popełnienia przestępstwa
 • kierujący nie posiadał wymaganych uprawnień do prowadzenia pojazdu z wyjątkiem sytuacji wymagającej wyższej konieczności
 • kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia

Jakie koszty może pokryć ubezpieczenie OC sprawcy i co ma wpływ na wysokość stawki?

Ubezpieczenie OC pojazdu pozwala na pokrycie roszczeń wynikających z różnorodnych szkód wyrządzonych osobie trzeciej w zdarzeniu drogowym. Zaliczają się do nich:

 • naprawa pojazdu
 • odszkodowanie za wyrządzoną szkodę
 • wynajem auta zastępczego na czas naprawy lub zakup nowego pojazdu
 • holowanie i parkowanie uszkodzonego pojazdu
 • akcja ratunkowa i porządkowanie miejsca zdarzenia
 • koszty leczenia, rehabilitacji, środków farmaceutycznych i renty zdrowotnej
 • zwrot utraconych korzyści, zarobku lub kontraktów w czasie niezdolności do pracy
 • tłumaczenie dokumentów
 • badanie techniczne pojazdu po naprawie
 • zadośćuczynienie za cierpienie lub pogorszenie sytuacji życiowej w przypadku śmierci bliskiej osoby
 • zadośćuczynienie za krzywdy doznane w wyniku zdarzenia

Bezpośredni wpływa na wysokość stawki OC mają różnorodne czynniki. Należą do nich:

 • historia ubezpieczeniowa posiadacza pojazdu
 • wiek posiadacza pojazdu i osób, które będą z niego korzystać
 • staż kierowcy
 • miejsce rejestracji pojazdu
 • wiek i marka pojazdu oraz pojemność jego silnika
 • sposób użytkowania pojazdu
 • rodzaj płatności za polisę

Obowiązki ubezpieczonego

Ubezpieczony poza uprawnieniami przyznanymi mu w Ustawie posiada również szereg obowiązków wobec ubezpieczyciela. Należą do nich między innymi:

 • opłacenie składki ubezpieczeniowej
 • przy zawieraniu polisy podanie wszystkich aktualnych danych wymaganych przez ubezpieczyciela
 • informowanie na bieżąco o wszelkich zmianach dotyczących ubezpieczonego i pojazdu
 • poinformowanie ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu i podanie danych nabywcy

W razie wystąpienia zdarzenia drogowego ubezpieczony ma obowiązek w ramach dostępnych możliwości:

 • zapewnić bezpieczeństwo w miejscu zdarzenia
 • zapewnić pierwszą pomoc poszkodowanym i zabezpieczyć ich mienie
 • jeżeli w kolizji drogowej ktoś odniósł obrażenia lub okoliczności mogą wskazywać na popełnienie przestępstwa należy zawiadomić odpowiednie służby ratunkowe lub skorzystać z numeru alarmowego 112
 • powiadomić ubezpieczyciela o zdarzeniu

Kiedy można rozwiązać polisę OC

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej można rozwiązać w następujących przypadkach:

 • posiadacz pojazdu mechanicznego wypowiada obowiązującą polisę nie później niż na jeden dzień przed upływem ważności polisy (art.28 ust.1)
 • w sytuacji posiadania podwójnego ubezpieczenia OC podczas gdy jedno z nich wznowiło się w sposób automatyczny, ubezpieczony ma prawo do wypowiedzenia takiej polisy (art. 28a ust.1)
 • w przypadku nabycia pojazdu, polisa OC może zostać wypowiedziana przez nowego właściciela (art. 31)

Wypowiedzenie polisy wymaga formy pisemnej, musi być również w skuteczny sposób dostarczone do Ubezpieczyciela.

Finansowa przewaga dla Twojego Biznesu

Zrozumienie Twoich finansowych potrzeb i celów jest dla nas priorytetem. Dzięki indywidualnemu podejściu jesteśmy w stanie zaproponować Ci rozwiązania, które nie tylko odpowiadają Twojej obecnej sytuacji, ale także wspierają Twoje przyszłe cele.
Scroll to Top