Finanse dla Ciebie i Twojej Firmy

Uproszczone procedury

Finansowanie nowych Firm

Szybka decyzja

OC GOSPODARSTWA ROLNEGO

Każdy rolnik posiadający własne gospodarstwo rolne powinien obowiązkowo posiadać specjalistyczne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jego głównym celem jest zabezpieczenie rolnika przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi, które związane są ze szkodami na osobach trzecich poniesionymi w wyniku prowadzenia gospodarstwa rolnego. Ten typ ubezpieczenia jest bardzo istotny dla rolników, ponieważ w przypadku dużej szkody nie będą musieli samodzielnie pokrywać kosztów, często bardzo wysokich odszkodowań. Ochroną objęte są również osoby, które należą do gospodarstwa domowego oraz pracownicy.

Kto i kiedy podlega obowiązkowi ubezpieczenia?

Według ustawy obowiązek ubezpieczenia OC ma każda osoba fizyczna, która prowadzi opodatkowaną działalność rolniczą z areałem rolnym przekraczającym 1 hektara. Do gospodarstwa niezależnie od powierzchni można zaliczyć także użytki, na których prowadzona jest produkcja rolna stanowiąca dział specjalny. Ubezpieczenie dotyczy zarówno samego rolnika, jak i jego budynków gospodarczych. Nie obejmuje jedynie takich podmiotów, jak spółki czy spółdzielnie. Posiadanie gospodarstwa nie zawsze musi się wiązać z prawem własności – zobowiązane są również dzierżawcy, najemcy oraz użytkownicy gospodarstwa rolnego.
Obowiązek opłacania ubezpieczenia OC gospodarstwa rolnego powstaje w momencie jego nabycia i trwa przez cały okres posiadania. W przypadku, kiedy zmienia się właściciel należy powiadomić o tym zakład ubezpieczeń w ciągu 14 dni od przeniesienia własności. Wtedy zobowiązanie przechodzi na nowego właściciela. Jeśli jednak zmiana nastąpi w wyniku śmierci właściciela gospodarstwa zgłoszenia dokonuje osoba, na które to gospodarstwo zostało przepisane.

Dlaczego trzeba się ubezpieczyć i jakie są tego koszta?

OC rolnika podobnie jak w przypadku OC samochodu jest po to, aby rolnik, jego pracownicy lub osoby z gospodarstwa domowego nie musiały samodzielnie pokrywać finansowo szkód, które mogą powstać na osobach trzecich w wyniku prowadzonej działalności. Zapewnia ono nie tylko pełną ochronę całej rodziny, ale również majątku. Ofertę można dostosować indywidualnie do własnych potrzeb i rozszerzyć o dobrowolne ubezpieczenia od konkretnych wypadków losowych. Dotyczy to zarówno budynków gospodarczych, maszyn i sprzętów rolniczych, upraw, jak i posiadanych zwierząt.
Umowę ubezpieczenia OC zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeśli rolnik nie powiadomi pisemnie ubezpieczyciela o wypowiedzeniu umowy maksymalnie na jeden dzień przed jej upływem to zostaje automatycznie przedłużona o kolejne 12 miesięcy. Z tego względu bardzo ważne jest, aby załatwić tą sprawę wcześniej. Składki ustalane są indywidualnie na podstawie liczby hektarów gospodarstwa oraz z uwzględnieniem czynników, takich jak liczba posiadanych zwierząt hodowlanych, ilość pracowników czy kombajnów i innych pojazdów wolnobieżnych.

Co podlega ubezpieczeniu i w jakich przypadkach ubezpieczalnia nie odpowiada za szkody?

Ubezpieczeniu OC rolnika podlega zarówno uszkodzenie lub zniszczenie mienia, jak i uszczerbek na zdrowiu czy śmierć osoby trzeciej. W tym wypadku zachodzi jedynie konieczność wykazania związku między powstaniem szkody, a posiadaniem gospodarstwa rolnego. Zakres ochrony ubezpieczeniowej zależy od tego, czy szkoda powstała w mieniu, czy na osobie. W drugim przypadku odpowiedzialność gwarancyjna jest bardzo wysoka. Do osób trzecich nie zaliczają się osoby z gospodarstwa domowego lub jego pracownicy.
Warto zwrócić uwagę na sytuacje, za które ubezpieczyciel nie jest odpowiedzialny. W przypadku podstawowego ubezpieczenia OC rolników należy do nich szkoda w mieniu wyrządzona rolnikowi przez mieszkańców gospodarstwa domowego czy jego pracowników. Firma ubezpieczeniowa nie odpowiada również za szkody spowodowane chorobami zakaźnymi nie pochodzącymi od zwierząt, szkody w mieniu na skutek wad dostarczanych towarów w przypadku świadomości rolnika, a także za skażenie środowiska, utratę gotówki lub cennych przedmiotów oraz uszkodzenie rzeczy pożyczonych przez rolnika lub oddanych do naprawy.

Finansowa przewaga dla Twojego Biznesu

Zrozumienie Twoich finansowych potrzeb i celów jest dla nas priorytetem. Dzięki indywidualnemu podejściu jesteśmy w stanie zaproponować Ci rozwiązania, które nie tylko odpowiadają Twojej obecnej sytuacji, ale także wspierają Twoje przyszłe cele.
Scroll to Top