SZKOLENIA BHP OKRESOWE DLA PRACOWNIKÓW INŻYNIERYJNO-TECHNICZNYCH

Szkolenia BHP okresowe dla kadry technicznej

Szkolenie to adresowane jest  do pracowników inżynieryjno-technicznych. Skorzystanie z takiego szkolenia bhp pozwoli uczestnikom kompleksowo zapoznać się z kwestiami organizacyjno-technicznymi. Uczestnicy dowiedzą się lub przypomną sobie zakres wiedzy dotyczący poprawy warunków pracy, kształtowania właściwych zachowań pozwalających ograniczać ryzyko powstawania wypadków, chorób zawodowych, urazów.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy zawodowej oraz znajomości aktualnych przepisów prawa w tym:

 • obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych, zasad i przepisów bhp
 • odpowiedzialność projektantów, konstruktorów i technologów związana z wykonywanym zawodem
 • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy
 • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
 • ochrona pracy kobiet i młodocianych
 • profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami
 • szkolenia w dziedzinie bhp
 • nadzór i kontrola

Zdobycie i ugruntowanie umiejętności z zakresu metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy:

 • organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii

Umiejętność oceny i identyfikacji występujących zagrożeń:

 • analiza, identyfikacja i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesie pracy.
 • zagrożenia fizyczne
 • zagrożenia psychofizyczne
 • zagrożenia związane z pracą przy komputerze

Znajomość ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą:

 • środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • szkolenia w zakresie bhp
 • ocena ryzyka zawodowego

Znajomość nowoczesnych rozwiązań techniczno-organizacyjnych mających wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające

Przypomnienie zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (pożar, awaria):

 • przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy.
 • omówienie problematyki z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Uczestnicy szkolenia:

Uczestnikami szkolenia są pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno- technicznych zakładów pracy, w szczególności konstruktorów, projektantów, technologów oraz organizatorów produkcji.

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych przeprowadza się w formie kursu, seminarium, lub samokształcenia kierowanego.
Pierwsze szkolenie bhp okresowe należy przeprowadzić w ciągu roku od szkolenia wstępnego. Kolejne szkolenia okresowe  odbywają się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym. Egzamin przeprowadza się po to, aby sprawdzić czy uczestnik szkolenia dokonał przyswojenia wiedzy objętej programem. Egzamin przeprowadzany jest przez organizatora szkolenia.

Czas trwania szkolenia przewiduje minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45 minut. Szkolenie odbywa się w godzinach pracy.

Zaświadczenie:

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu sprawdzającego organizator szkolenia wydaje zaświadczenie uczestnikowi kursu. Odpis zaświadczenia powinien znaleźć się w aktach osobowych pracownika. 

Podstawa prawna:

Podstawą prawną szkoleń w zakresie bhp jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

Skontaktuj się Z NAMI ZA POMOCĄ formularza kontaktowego
lub zadzwoń

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt

 • 71 30 70 380
  607 593 812
  536 555 711
 • biuro@ajbfinance.pl
 • AJB Finance Sp. z o.o.
  Leszczyńskiego 4/29
  50-078 Wrocław