SZKOLENIA BHP OKRESOWE DLA PRACODAWCÓW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

Szkolenia BHP okresowe dla pracodawców

Kodeks pracy w art.237  zobowiązuje pracodawcę do poddawania się okresowym szkoleniom w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawcą zgodnie z art. 3 Kodeksu Pracy jest jednostka organizacyjna, a także osoba fizyczna jeśli zatrudniają one pracowników.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest:

 • aktualizacja i uzupełnienie wiedzy zawodowej oraz znajomości aktualnych przepisów prawa w tym:

– obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp

– odpowiedzialność za naruszenie obowiązków pracowniczych, zasad i przepisów bhp

– ochrona pracy kobiet i młodocianych

– profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami

– szkolenia w dziedzinie bhp

 • zdobycie i ugruntowanie umiejętności z zakresu kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

– tworzenie stanowisk pracy

– organizacja nadzoru i kontroli warunków pracy

– zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

– skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy

– edukacja pracowników w zakresie bhp

 • umiejętność oceny występujących zagrożeń,

– analiza, identyfikacja i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesie pracy.

 • znajomość ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

– środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

– szkolenia w zakresie bhp

– ocena ryzyka zawodowego

 • przypomnienie zasad postępowania w razie wypadku w czasie pracy
  i w sytuacjach zagrożeń (pożar, awaria).

– przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy.

– omówienie problematyki z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Uczestnicy szkolenia:

Uczestnikami szkolenia są:

 • pracodawcy, którzy zarządzają przedsiębiorstwami, firmami, spółkami prawa handlowego, spółdzielniami itp.
 • osoby kierujące pracownikami, które w imieniu pracodawcy są odpowiedzialni za pracowników. Do tej grupy należą kierownicy, mistrzowie, brygadziści, szefowie działów itp.

Sposób organizacji szkolenia:

Szkolenie BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami przeprowadza się w formie kursu, seminarium, lub samokształcenia kierowanego.
Pierwsze szkolenie bhp okresowe należy przeprowadzić w ciągu 6 m-cy po szkoleniu wstępnym, od rozpoczęcia pracy na kierowniczym stanowisku. Kolejne szkolenia odbywają się nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym. Egzamin przeprowadza się po to, aby sprawdzić czy uczestnik szkolenia dokonał przyswojenia wiedzy objętej programem. Egzamin przeprowadzany jest przez organizatora szkolenia.

Czas trwania szkolenia przewiduje minimum 16 godzin lekcyjnych trwających 45 minut. Szkolenie odbywa się w godzinach pracy.

Zaświadczenie:

Po ukończeniu szkoleniu i zdaniu egzaminu sprawdzającego. organizator szkolenia wydaje zaświadczenie uczestnikowi kursu. Odpis zaświadczenia powinien znaleźć się w aktach osobowych pracownika. 

 Podstawa prawna:

Podstawą prawną szkoleń w zakresie bhp jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860

Skontaktuj się Z NAMI ZA POMOCĄ formularza kontaktowego
lub zadzwoń

AJB Finance to przede wszystkim Firma z dużym doświadczeniem w branży finansowo-prawnej, jak i doradztwie gospodarczym. Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i wspólnie pracujemy na sukces. Nasze doświadczenie w zakresie ubezpieczeń, leasingu, itp. oraz wypracowane kontakty działają na korzyść naszych Klientów. Współpracując z nami każdy Klient ma pewność, że pracujemy dla niego z zachowaniem najwyższych standardów.

kontakt

 • 71 30 70 380
  607 593 812
  536 555 711
 • biuro@ajbfinance.pl
 • AJB Finance Sp. z o.o.
  Leszczyńskiego 4/29
  50-078 Wrocław