Środki trwałe

Środki trwałe to główny składnik rzeczowych aktywów trwałych. Definicję środków trwałych podaje Ustawa o rachunkowości. Środki trwałe to takie rzeczowe aktywa trwałe, które spełniają łącznie trzy warunki: są kompletne i zdatne do użytku; przewidywany okres ekonomicznej użyteczności przekracza rok oraz są przeznaczone na potrzeby przedsiębiorcy. Aby środek trwały był zaliczany do aktywów przedsiębiorcy wystarczy by był przez niego kontrolowany, przedsiębiorca nie musi być jego właścicielem.

Scroll to Top