Przychody podatkowe

Art. 3 ust.1 pkt 30 Ustawy o Rachunkowości definiuje przychody i zyski jako “uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli”. W polskim prawodawstwie istnieje również pojęcie przychodu bilansowego.

Scroll to Top