Poręczenie

Poręczenie – dodatkowa forma zabezpieczenia finansowego, w sytuacji, gdy zdolność kredytowa leasingobiorcy, nie jest dla finansującego przekonująca, a korzystający nie ma do dyspozycji majątku, który mógłby takie zabezpieczenie stanowić. Poręczyciel to osoba trzecia (na przykład współmałżonek lub wspólnik w spółce), która, w razie niedopełnienia warunków umowy przez leasingobiorcę, deklaruje pokrycie zobowiązań wobec firmy leasingowej.

Scroll to Top