Jaka kara za brak OC w 2024 roku. Po jakim czasie przychodzi kara z UFG

Spis Treści

W 2024 roku kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla pojazdów mechanicznych wzrosną dwukrotnie. W pierwszej połowie roku, od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024, maksymalna grzywna za nieubezpieczenie pojazdu wyniesie 12 730 zł. Natomiast od 1 lipca 2024 kwota ta zwiększy się o 170 zł, osiągając poziom 12 900 zł. Kierowcy którzy mają przerwę w ubezpieczeniu powyżej 14 dni, zapłacą największe kary. W takim przypadku brak ochrony ubezpieczeniowej wiąże się z nałożeniem maksymalnej stawki.

Kto ma prawo sprawdzić, czy OC jest ważne?

Zgodnie z artykułem 84, ustępem 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, oprócz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG), ważność polisy OC mogą sprawdzać również inne uprawnione organy. Do grupy tych instytucji należą:

 • Policja, która regularnie kontroluje pojazdy na drogach,
 • Straż Graniczna, monitorująca ruch przygraniczny,
 • Inspekcja Transportu Drogowego (ITD), która sprawdza przestrzeganie przepisów transportowych,
 • Organy celne, które mogą kontrolować pojazdy na przejściach granicznych,
 • Organy zajmujące się rejestracją pojazdów, mające dostęp do szczegółowych danych rejestrowych,
 • Inspekcja Ochrony Środowiska, kontrolująca wpływ pojazdów na środowisko,
 • Inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego, w tym miejskie służby porządkowe.

W przypadku stwierdzenia braku ważnego ubezpieczenia OC podczas kontroli informacja ta zostaje przekazana do UFG w ciągu 14 dni od daty przeprowadzenia kontroli. To działanie ma na celu zapewnienie, że każdy pojazd poruszający się po drogach posiada obowiązkowe ubezpieczenie, co jest kluczowe dla ochrony wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Jakie są zasady naliczania kar z UFG.

Wysokość kary za brak ważnej polisy OC określa artykuł 88, ustęp 3 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.

Wysokość kary za brak polisy OC zależy od minimalnej płacy brutto czy długości przerwy w ubezpieczeniu. Ważny jest też rodzaj pojazdu, czy jest to samochód osobowy czy np. samochód ciężarowy.

 Naliczanie kar odbywa się według następujących zasad:

 • Przerwa od 1 do 3 dni – 20% maksymalnej kary,
 • Przerwa od 4 do 14 dni – 50% maksymalnej kary,
 • Przerwa przekraczająca 14 dni – 100% maksymalnej kary.

Rodzaj pojazdu również wpływa na wysokość kary:

 • Dla samochodów osobowych kara wynosi dwukrotność minimalnej płacy brutto.
 • Dla pojazdów ciężarowych i ciągników siodłowych kara jest trzykrotnie wyższa od minimalnej płacy brutto.
 • Natomiast przy ciągnikach rolniczych, przyczep, motocykli i skuterów kara wynosi 1/3 mininalnej płacy brutto.

Te przepisy mają na celu zapewnienie, że każdy właściciel pojazdu posiada ważne ubezpieczenie OC, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa wszystkich kierowców.

Co bardzo ważne, nawet jednodniowa przerwa w ciągłości ubezpieczenia OC może skutkować nałożeniem kary. Polisa powinna być zakupiona najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu i koniecznie przed pierwszym wyjazdem na drogę.

W przypadku, gdy podczas braku ważnego ubezpieczenia dojdzie do wypadku lub kolizji, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu. Jednakże, w ramach regresu ubezpieczeniowego, UFG będzie dochodzić od Ciebie zwrotu wypłaconych środków. Dodatkowo, za brak ważnego ubezpieczenia OC, będziesz ukarany mandatem.

W myśl artykułu 88 ustęp 5 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, kara za brak OC, naliczana przez UFG i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zaokrągla się do pełnych dziesięciu złotych.

Czy UFG może nałożyć karę za brak OC sprzed kilku lat?

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) może nałożyć karę za brak polisy OC tylko w roku, w którym brak ten został wykryty podczas kontroli.

Przykład: Jeśli nie posiadałeś ważnego ubezpieczenia OC na swój samochód od 2019 roku, a UFG przeprowadzi kontrolę dopiero w 2023 roku, to kara za brak OC zostanie nałożona tylko za 2023 rok. Fundusz nie ma prawa nałożyć kary za lata, w których nie został wykryty brak OC.

Kiedy kara za brak ważnego OC się przedawnia?

Zgodnie z przepisami, kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC przedawnia się po trzech latach od dnia przeprowadzenia kontroli, ale nie później niż z upływem trzech lat od końca roku kalendarzowego, w którym wykryto brak ubezpieczenia. Warto pamiętać, że UFG nalicza odsetki za zwłokę, a okres przedawnienia może się wydłużyć w określonych przypadkach.

Sytuacje, kiedy okres przedawnienia może się wydłużyć to:

 • Przyznanie się osoby nieubezpieczonej do braku ważnej polisy OC,
 • Zawieszenie postępowania egzekucyjnego,
 • Wszczęcie postępowania sądowego w celu ustalenia, czy pojazd miał ważne ubezpieczenie OC,
 • Podjęcie działań przez organy egzekucyjne w celu ściągnięcia należnej opłaty karnej od dłużnika.

Kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego przedawnia się po trzech latach, ale pewne działania mogą spowodować, że UFG nadal będzie mógł egzekwować nałożoną karę.

Jak skutecznie odwołać się od nałożonej kary za brak OC?

Jak już wspomniano, od kary za brak zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC nie można się odwołać, jeśli została ona słusznie nałożona na właściciela pojazdu. Istnieją jednak sytuacje, w których można ubiegać się o jej uniknięcie, szczególnie w przypadku trudności finansowych lub życiowych.

W wyjątkowych przypadkach Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) może całkowicie odstąpić od nałożonej kary, zmniejszyć jej wysokość, przesunąć termin płatności albo rozłożyć ją na raty. Aby skorzystać z tych możliwości, należy złożyć odpowiedni wniosek, w którym określisz, kiedy spodziewasz się poprawy sytuacji materialnej. Do wniosku warto dołączyć następujące dokumenty:

 • Informacje z ośrodka pomocy społecznej,
 • Zaświadczenia lekarskie i dokumenty dotyczące leczenia szpitalnego,
 • Zaświadczenie o inwalidztwie, dochodach z ZUS, od pracodawcy lub z urzędu pracy,
 • Zaświadczenia o innych długach,
 • Postanowienia sądowe i komornicze,
 • Protokoły o stanie majątkowym.

UFG może anulować karę w szczególnych przypadkach, takich jak:

 • Posiadanie dzieci, które nie przekroczyły 25. roku życia i nie mają własnego źródła dochodów,
 • Niski dochód na członka rodziny w roku nałożenia kary,
 • Jesteśmy zarejestrowani jako bezrobotni w urzędzie pracy,
 • Wysokie koszty utrzymania członków gospodarstwa domowego,
 • Brak wartościowych nieruchomości lub ruchomości, które mogłyby zostać użyte do spłaty długu.
 • Zadłużenie w banku,
 • Zaległości w płaceniu alimentów,
 • Inne obciążenia finansowe.

Umorzenie kary przez UFG

UFG może całkowicie zrezygnować z nałożonej kary, jeśli:

 • Jesteś osobą przewlekle chorą,
 • Opiekujesz się osobą trwale niepełnosprawną,
 • Twój majątek został trwale zniszczony w wyniku klęski żywiołowej. Np. powódź, pożar lub innej klęski żywiołowej.

Podsumowując, mimo że nie można formalnie odwołać się od słusznie nałożonej kary za brak niewywiązania się z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC, istnieją różne ścieżki, które mogą prowadzić do jej uniknięcia lub zmniejszenia w przypadku trudnych okoliczności życiowych. Warto zatem dokładnie zbadać swoją sytuację i zgromadzić niezbędne dokumenty, aby skutecznie ubiegać się o ulgę w UFG.

Braku ciągłości OC — Co trzeba zrobić.

Nawet jednodniowe przerwanie ochrony OC może skutkować nałożeniem kary. Dlatego, jeśli zauważysz, że Twoje ubezpieczenie OC wygasło, np. wypowiedziałeś starą polisę, ale jeszcze nie wykupiłeś nowej, nie zwlekaj z podjęciem odpowiednich kroków. Szybkie opłacenie nowego ubezpieczenia może uchronić Cię przed poważnymi konsekwencjami finansowymi.

Gdy tylko zorientujesz się, że nie masz ważnego ubezpieczenia OC, natychmiast wykup nową polisę. Nawet jeśli otrzymasz karę za brak OC za jeden dzień, zakup nowej polisy ochroni Cię przed poniesiem dodatkowych wysokich kosztów.

Pamiętaj, że uregulowanie kary nie zwalnia Cię z obowiązku posiadania ważnego ubezpieczenia. Brak OC w dalszym ciągu naraża Cię na wysokie kary z UFG oraz na odpowiedzialność finansową w przypadku ewentualnych wypadków lub spowodowania kolizji.

Oto działania, które należy wykonać:

 1. Szybko sprawdź datę ważności obecnej polisy OC – Sprawdzaj ważność ubezpieczenia OC, aby uniknąć przypadkowych przerw.
 2. Wykup nową polisę – Jeśli Twoje ubezpieczenie wygasa, zawrzyj nową polisę, nie czekaj na ostanią chwilę.
 3. Opłać nową polisę – Dokonaj płatności jak najszybciej, aby nowa polisa weszła w życie bez zbędnej zwłoki.
 4. Przechowuj dokumenty ubezpieczeniowe – Po zakupie nowej polisy, upewnij się, że przechowujesz dokumenty potwierdzające posiadanie ważnego ubezpieczenia OC.
 5. Informuj odpowiednie organy – Jeśli to konieczne, poinformuj swojego ubezpieczyciela o zmianie ubezpieczenia, aby uniknąć nieporozumień.

Jak zapłacić karę za brak ubezpieczenia OC

Od momentu otrzymania wezwania do zapłaty mamy na to 30 dni. Aby uregulować należność, należy przelać pieniądze na indywidualny numer konta wskazany w dokumencie otrzymanym od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Dokonanie płatności w terminie jest niezwykle istotne, ponieważ brak wpłaty w wyznaczonym czasie spowoduje, że urząd skarbowy rozpocznie egzekucję należności. Co się stanie, jeśli nie zapłacisz na czas?

Jeśli nie dokonasz płatności w wyznaczonym terminie 30 dni, urząd skarbowy rozpocznie procedurę egzekucyjną. Oznacza to, że urząd może podjąć działania mające na celu ściągnięcie należności, takie jak zajęcie konta bankowego, wynagrodzenia lub innych aktywów. Aby uniknąć dodatkowych komplikacji i kosztów związanych z egzekucją, zaleca się uregulowanie kary w wyznaczonym terminie.

Przyczyny braku płatności za OC wśród kierowców

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) szacuje, że po polskich drogach może poruszać się około 100 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów, co stanowi około 1% wszystkich pojazdów w całym kraju. Jednym z głównych powodów tego stanu rzeczy jest nieznajomość przepisów dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia OC. UFG identyfikuje trzy najczęstsze przyczyny braku ubezpieczenia OC:

Wygaśnięcie ubezpieczenia zbywcy pojazdu

Jednym z głównych powodów, dla których kierowcy nie mają ważnego ubezpieczenia OC, jest wygaśnięcie polisy poprzedniego właściciela pojazdu. Kupujący używane pojazdy często nie pamiętają, że OC poprzedniego właściciela obowiązuje jedynie do końca umowy. Po jej zakończeniu, ubezpieczenie wygasa i nowy właściciel musi samodzielnie wykupić nową polisę OC. Brak świadomości tego faktu prowadzi do sytuacji, w której pojazd pozostaje bez obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej.

Mylny pogląd, że nieużywane samochody nie muszą być ubezpieczone.

Wielu właścicieli pojazdów uważa, że jeśli pojazd nie jest użytkowany lub jest niesprawny technicznie, nie ma potrzeby wykupywania ubezpieczenia OC. Jest to jednak błędne przekonanie. Każdy właściciel pojazdu jest zobowiązany do posiadania polisy OC aż do wyrejestrowania samochodu lub jego dalszej sprzedaży. Nawet jeśli samochód stoi w garażu i nie jest używany, musi być ubezpieczony. Stan techniczny pojazdu i jego aktualne użytkowanie nie mają tutaj znaczenia.

Nieopłacenie raty składki za ubezpieczenie OC

Często zdarza się, że właściciele pojazdów zapominają o opłaceniu raty składki za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Całoroczne ubezpieczenie OC przedłuża się automatycznie tylko wtedy, gdy wszystkie raty składki zostaną opłacone. W przeciwnym razie, polisa wygasa z końcem okresu, na który została wykupiona. Wielu kierowców, u których stwierdzono brak OC, wskazuje na trudną sytuację materialną jako przyczynę. Niestety, taki argument nie zwalnia ich z obowiązku posiadania ważnego ubezpieczenia i nie uchroni ich przed karą nałożoną przez UFG.

Jak sprawdzić, czy Twój pojazd ma ważne ubezpieczenie OC?

Brak OC może wyjść na jaw podczas kontroli policji lub innej służby. Instytucją odpowiedzialną za sprawdzanie, czy właściciel samochodu wykupił polisę OC, jest Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

Jak sprawdzić, czy dany pojazd ma ważne OC? Oto trzy przykłady:

 1. Strona internetowa UFG: Możesz zweryfikować ważność polisy OC na stronie UFG, wpisując numer rejestracyjny pojazdu lub jego numer VIN. To szybki i łatwy sposób na uzyskanie potrzebnych informacji.
 2. Kontakt z ubezpieczycielem: Możesz zadzwonić lub napisać do swojego ubezpieczyciela, aby sprawdzić status polisy OC. Ubezpieczyciel może potwierdzić, czy Twoje ubezpieczenie jest nadal aktywne.
 3. Aplikacje mobilne: Wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferuje aplikacje mobilne, które pozwalają na szybkie sprawdzenie ważności polisy OC. Wystarczy zalogować się do aplikacji, aby uzyskać informacje o swojej polisie.

Warto pamiętać, że polisa OC nie przedłuża się automatycznie, jeśli korzystasz z OC poprzedniego właściciela pojazdu. Przed jej zakończeniem musisz zawrzeć nową umowę na własne nazwisko, aby uniknąć przerwy w ubezpieczeniu.

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Jak skutecznie uniknąć kary za brak OC?

Aby uniknąć kary za brak OC, upewnij się, że Twoje ubezpieczenie OC jest zawsze aktualne. Regularnie sprawdzaj datę wygaśnięcia polisy i wykup nową przed jej zakończeniem. Opłacaj wszystkie raty składki na czas, aby polisa automatycznie się przedłużała. Pamiętaj, że nawet nieużywany pojazd musi być ubezpieczony, dopóki nie zostanie wyrejestrowany.

Co zrobić po otrzymaniu wezwania do zapłaty kary?

Po otrzymaniu wezwania do zapłaty, upewnij się, że dokonasz płatności w wyznaczonym terminie. Przelej należność na wskazany w dokumencie numer konta, pamiętając o wpisaniu numeru sprawy w tytule przelewu. Jeśli masz trudności finansowe, możesz złożyć wniosek  o rozłożenie kary na raty lub przesunięcie terminu płatności, dołączając odpowiednie dokumenty potwierdzające Twoją sytuację.

Ważność polisy OC – jak ją zachować

Aby zachować ważność polisy OC, regularnie sprawdzaj datę jej wygaśnięcia i wykup nową polisę przed jej końcem. Upewnij się, że wszystkie raty składki są opłacone na czas, aby polisa automatycznie się przedłużała. Nawet jeśli pojazd nie jest używany, musi być ubezpieczony aż do momentu wyrejestrowania lub sprzedaży.

Jakie są opłaty za brak OC w 2024 roku?

Wysokość kary za brak OC zależy od rodzaju pojazdu i długości przerwy w ubezpieczeniu.

 • W 2024 roku od stycznia do 30 czerwca maksymalna kara za brak OC dla samochodów osobowych wynosi 8480 zł, dla pojazdów ciężarowych i ciągników siodłowych – 12 730 zł, a dla pozostałych pojazdów – 1 410 zł. 
 • od 1 lipca 2024 roku maksymalna kara za brak OC dla samochodów osobowych wynosi 8600 zł, dla pojazdów ciężarowych i ciągników siodłowych – 12 900 zł, a dla pozostałych pojazdów – 1 430 zł.

Kary są proporcjonalnie niższe w przypadku krótszych przerw w ubezpieczeniu.

Kto jest odpowiedzialny za karę brak OC, kierowca czy właściciel?

Karę za brak ważnego OC płaci właściciel pojazdu, ponieważ to on jest odpowiedzialny za zapewnienie, że pojazd jest ubezpieczony zgodnie z przepisami prawa. Jeśli kierowca bez ważnej polisy OC spowoduje wypadek, będzie on odpowiadał na tych samych zasadach co właściciel pojazdu. W takim przypadku UFG wypłaci odszkodowanie poszkodowanemu, ale następnie będzie dochodzić zwrotu pieniędzy od obu stron: zarówno od kierowcy, jak i właściciela. Trzeba jednak pamiętać, że karę za brak posiadania OC zapłaci właściciel samochodu.

Czy można odwołać się od kary za brak OC?

Tak, istnieje możliwość złożenia odwołania od kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Czy możliwe jest naliczenie kary za brak OC sprzed kilku lat?

Nie jest możliwe naliczenie kary. UFG za brak OC może nałożyć karę tylko w tym roku, w którym przeprowadziło kontrolę. Na przykład, jeśli właściciel pojazdu nie miał ważnego ubezpieczenia OC od 2022 r. do 2024 r., a Fundusz wykrył to dopiero w 2024 r., kara zostanie nałożona tylko za 2024 rok. Kierowca zapłaci grzywnę jedynie za bieżący rok, a nie za lata wcześniejsze.

Czy można otrzymać więcej niż jedną karę za brak OC?

Tak, można otrzymać więcej niż jedną karę za brak obowiązkowego OC.

 Jest to zależne od liczby posiadanych pojazdów. Jeśli na przykład nie ubezpieczyliśmy zarówno samochodu osobowego, jak i motocykla przez okres powyżej 14 dni, zapłacimy podwójną karę za brak ważnej polisy OC. 

Co grozi za spóźnienie z ubezpieczeniem OC?

Opóźnienie w zapłacie składki za polisę OC, takie jak druga rata, zdarza się wielu osobom. Warto wiedzieć, że brak terminowej zapłaty nie wpływa na utratę ochrony ubezpieczeniowej pojazdu – ubezpieczyciel nadal pokryje szkody spowodowane przez Ciebie do końca okresu trwania polisy. Jednak, jeśli np. nie zapłacisz drugiej raty, polisa automatycznie się nie wznowi i może powstać przerwa w ubezpieczeniu OC. Będzie to skutkować brakiem ubepieczenia samochodu i UFG nałozy na Ciebię karę.

Czy brak OC może skutkować więzieniem?

Tak, brak OC może skutkować więzieniem, jeśli podróżujesz poza Polską. W krajach takich jak Belgia, Cypr, Grecja, Irlandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Serbia i Szwajcaria, przepisy są bardzo rygorystyczne i za brak ubezpieczenia samochodu grozi kara pozbawienia wolności. Zawsze sprawdzaj obowiązujące przepisy w kraju, do którego się wybierasz, aby uniknąć poważnych konsekwencji prawnych.

Jak długo można jeździć bez ubezpieczenia OC?

Nie można jeździć bez ubezpieczenia OC ani przez jeden dzień. Jeśli zostaniesz zatrzymany podczas kontroli drogowej bez ważnego OC, grozi Ci mandat oraz dodatkowa kara finansowa nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Pamiętaj, że obowiązkowe ubezpieczenie OC jest niezbędne do legalnego poruszania się pojazdem mechanicznym, w przeciwnym razie UFG nałoży na Ciebie karę.

Jak uniknąć kary za brak obowiązkowego OC?

Na ogół kary za brak OC nie da się uniknąć, jeśli nie opłacono obowiązkowej polisy ubezpieczeniowej. Jednakże, w szczególnych przypadkach, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) może na wniosek właściciela pojazdu rozważyć umorzenie opłaty karnej lub rozłożenie jej na raty. Takie decyzje są podejmowane zazwyczaj w sytuacjach, gdy właściciel pojazdu znajduje się w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej lub życiowej. Jeśli jesteś w takiej sytuacji, warto zwrócić się do UFG z prośbą o rozpatrzenie Twojego wniosku i przedstawienie swojej sytuacji.

Po co potrzebne jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC (Odpowiedzialności Cywilnej) jest niezbędne, ponieważ chroni właściciela pojazdu przed finansowymi konsekwencjami spowodowanych kolizji lub wypadków. Jeśli właściciel pojazdu spowoduje szkodę, z jego polisy, czyli z OC sprawcy zostaną pokryte koszty naprawy szkód wyrządzonych osobom trzecim. 

Dzięki zawartemu ubezpieczeniu jako ewentualny sprawca wypadku, nie musimy się martwić że będziemy musieli pokryć szkodę z własnych środków, czy w skrajnej sytuacji płacić dożywotnią rentę osobom poszkodowanym. Posiadanie polisy OC zapewnia więc nie tylko ochronę finansową, ale także spokój ducha w razie nieprzewidzianych zdarzeń drogowych.

Czy mogę otrzymać karę za brak OC po śmierci właściciela?

Cytując art. 922 Kodeksu cywilnego, § 2, prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą nie należą do spadku. Oznacza to, że spadkobiercy nie dziedziczą kary za brak OC. Jednak w momencie odziedziczenia pojazdu, spadkobierca powinien natychmiast wykupić nową polisę OC, aby uniknąć przyszłych kar i zapewnić legalne użytkowanie pojazdu.

Jeśli masz problemy z negatywnymi wpisami w bazach mamy dla Ciebie rozwiązanie — Leasing bez BIK i KRD.

Leasing dla konsumentów na oświadczenie — Leasing dla Konsumentów na oświadczenie.

Szukasz nowego samochodu w dobrej cenie? Zobacz nowe samochody z rabatami.

Finansowa przewaga dla Twojego Biznesu

Zrozumienie Twoich finansowych potrzeb i celów jest dla nas priorytetem. Dzięki indywidualnemu podejściu jesteśmy w stanie zaproponować Ci rozwiązania, które nie tylko odpowiadają Twojej obecnej sytuacji, ale także wspierają Twoje przyszłe cele.

Ostatnie wpisy:

Kategorie artykułów:

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Scroll to Top